Çörek

Çörek skidi EUB we ABŞ bazarlarynda gaty meşhur, çig mal gaty.

 • Gelip çykyşy:Hytaý
 • Aýna we gaplama:Müşderiniň talaby hökmünde
 • Tanyşdyryş:Çörek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt Düşündiriş Gaplaň Ölçegi
  Çörek IQF Isleg boýunça

  Düşündiriş

  Çig mal hökmünde täze hilli skid saýlaň.Çuň deňiz belogy tagamly we sagdyn.Tebigat tagamlary haýran galdyrýar.Skid esasan gabyk, balyk we sefalopodlar bilen iýmitlenýär.Qualityokary hilli skid has tagamlydyr.Arassa we çuň deňiz ýabany iýmitlenýän has uly kellesi, eti tagamly.Olar kalsiý, fosfor we demir baý, ökde we ýumşak çeýnidir.Deepönekeý we tagamly, çörekli, çişikli we çuňňur gowrulandan soň ýumşak.Diňe dynç alyş naharlary, günbatar naharlary, ýakymly saýlama hytaý nahary, şeýle hem bäbekleriň iň halaýan tagamly nahary hökmünde garalmaýar.Önümler ISO9001 halkara hili we HACCP azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy tarapyndan eksport gaýtadan işleýän kärhanalaryň sertifikaty bilen öndürilýär, hili kepillendirilýär.Aseptik ussahanasy gaýtadan işlenip, çişirilen çörek tozy bilen örtülen, daşynda gysga we içerde ýumşak, iýmitlenmä baý.Çörek böleklerinde örtülen we altyna çenli gaty gowrulan altyn, çişik, täze sogan.Çig mal düýbünden täze, maşyn kesilen tegeleklere bölünýär, taýýar tegelegiň ululygy birmeňzeş, gowrulandan soň gysylmaýar ýa-da gabyk ýok.

   

  Önümlerimiziň her biri sagdyn, täze we ygtybarly bolmagyny üpjün edýän berk gatlaklardan, berk saýlawlardan geçýär.Dodaklaryň we dişleriň arasynda çişik we lezzetli bolýar.Iýmek aňsat, esasanam çagalar we garrylar üçin.Ermek, göni gowurmak, iýmek üçin örän amatly, reňk, tagam we görnüşi owadan.Iýmitlendiriji we lezzetli tagamlar hökmünde kabul edip bolar.Takmynan 175 ℃ ýag temperaturasynda altyn sary bolýança 2 minut töweregi gowurmaly, ýagdan çykaryň we damlaň.Birnäçe damja täze limon suwy goşulsa, has gowy tagamly we az ýagly bolsa, tagamyňyza baglylykda dürli souslar bilen hyzmat ediň.Dodaklar bilen dişleriň arasyndaky süýji çişlik täze we ýumşak bolup, tükeniksiz netijäni berýär.Inçe deri we owadan et, lezzetli tagam durup bilmez.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň: